Ga naar hoofdinhoud

privacybeleid

PRIVACY POLICY  (versie 7  - 4 juni 2024)

Goed hecht veel belang aan jouw privacy en jouw rechten bij de gegevensverwerking.

Het doel van deze privacy policy is aan te geven op welke manier Goed jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt.

Goed behandelt jouw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – GDPR) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

 1. WIE VERWERKT JOUW GEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door de volgende verwerkingsverantwoordelijken:

 • Goed Farma CV erkend als SO, met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 263, 2800 Mechelen en met als ondernemingsnummer 0400.789.251.
 • Goed Hulpmiddelen CV erkend als SO, met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 263, 2800 Mechelen en met als ondernemingsnummer 0860.548.465.
 • Popelin BV, met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 263, 2800 Mechelen en met als ondernemingsnummer 1004.967.609.
 • Goed IMV BV, met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 263, 2800 Mechelen en met als ondernemingsnummer 1007.931.354.

hierna samen “Goed” of ”de groep” genoemd

Goed verwerkt persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die zijn verkregen binnen de groep.


 1. WELKE INFORMATIE VERWERKEN WIJ?

Goed kan volgende gewone persoonsgegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, cookies, verbindingsmomenten,… bij bezoek aan de website;
 • Persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, geboortedatum,…;
 • Financiële bijzonderheden: rekeningnummer, betalingen, …;
 • Fysieke gegevens: grootte, gewicht, …;
 • Beeldopnamen: camerabewaking,…

In bepaalde gevallen verwerkt Goed ook bijzondere persoonsgegevens, namelijk:

 • Rijksregisternummer;
 • Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid: op een indirecte manier kan Goed informatie over de gezondheidstoestand van iemand afleiden, namelijk uit de aankoop of huur van bepaalde hulpmiddelen en/of geneesmiddelen;
 • Lidmaatschap ziekenfonds.

 

 1. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Goed verwerkt jouw persoonsgegevens met als doel:

 • je te identificeren, te contacteren en te adviseren;
 • producten en diensten te leveren;
 • tegemoetkoming in het kader van de aanvullende voordelen en diensten die via derde betalers regeling wordt verrekend met de ziekenfondsen;
 • jouw ervaring op onze website te verbeteren en de veiligheid van onze website te verzekeren;
 • marketing- en reclamecampagnes te voeren;
 • statistische analyses uit te voeren.
 • om de beveiliging van onze producten en medewerkers te verzekeren


Goed verwerkt jouw bijzondere persoonsgegevens enkel voor volgende doeleinden:

 • het leveren van correcte producten en diensten in het kader van gezondheidszorg;
 • om aan wettelijke verplichtingen t.o.v. ziekenfondsen en overheidsinstellingen (zoals RIZIV) te kunnen voldoen.

 

 1. HOE EN MET WIE WORDT DIE INFORMATIE GEDEELD?

Goed kan jouw persoonsgegevens enkel delen:

 • binnen de groep;
 • met externe dienstverleners die Goed ondersteunen bij
  • het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
  • onze klantenservice;
  • onze advertentie- en marketingcampagnes;
  • het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
  • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.
 • met ziekenfondsen voor tegemoetkomingen aan hun leden;
 • met het ziekenfonds CM voor kortingen voor de klanten in de Goed thuiszorgwinkels;
 • met andere derden indien dit verplicht is bij wet, decreet of ordonnantie.

Met partijen die namens Goed persoonsgegevens verwerken, ondertekenen we steeds een verwerkersovereenkomst conform artikel 28 van de GDPR.

Wij geven aan derden slechts de persoonsgegevens door die noodzakelijk zijn voor het doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. We geven dus enkel het minimum van persoonsgegevens door. Derden mogen jouw persoonsgegevens ook uitsluitend verwerken voor de door ons gestelde doeleinden.


 1. HOE KAN JE JOUW GEGEVENS BEHEREN, HOE KRIJG JE TOEGANG TOT JOUW GEGEVENS EN HOE KAN JE ZE SCHRAPPEN?

In overeenstemming met de privacywetgeving heb je het recht om jouw gegevens op te vragen, het recht om jouw gegevens te laten corrigeren, het recht om jouw gegevens te laten schrappen, het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens of tegen profilering en, het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken.

Gezien elk verkooppunt van de groep instaat voor de verwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens, vragen wij je om je te wenden met jouw identiteitskaart tot het jouw vertrouwde verkooppunt.

Als klant van de webshop kan je jouw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres privacy@goed.be.


 1. HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW INFORMATIE?

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven is. Wij respecteren de wettelijke bewaartermijnen.

 

 1. ZULLEN JOUW GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)?

Onze groep verwerkt en bewaart al jouw gegevens in principe enkel binnen de EER zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. Jouw gegevens worden in principe niet overgedragen aan derden of doorgestuurd naar servers buiten de EER.

Indien jouw persoonsgegevens om welke reden dan ook toch moeten worden overgedragen naar een land buiten de EER, garanderen wij dat deze voldoende worden beschermd en dat deze overdracht rechtmatig gebeurt. Wanneer jouw persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de EER dat niet door de Europese Commissie wordt aangemerkt als een land dat een passend beschermingsniveau biedt, vindt deze overdracht plaats onder een overeenkomst die de vereisten voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER dekt, zoals de door de Europese Commissie goedgekeurde Modelcontractbepalingen (“Standard Contractual Clauses”).


 1. HOE VERZEKEREN WIJ DE VEILIGHEID VAN JOUW GEGEVENS?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van jouw gegevens tegen eventueel verlies of wijziging, onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Goed legt haar verwerkers contractueel dezelfde veiligheidsmaatregelen op.

 

 1. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN CONTENT VAN DERDE PARTIJEN

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met onze groep zijn verbonden. Aangezien die websites in principe een eigen privacy policy hebben, bevelen wij je sterk aan om daar kennis van te nemen wanneer je op deze websites van derden surft. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door deze partijen.

Daarnaast maken onze websites gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel (zie ook Cookies policy). De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de privacy policy van die derden. Jouw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij deze derden worden uitgeoefend.


 1. HOE ZAL JE OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY?

Deze privacy policy zal bij gelegenheid worden aangepast zonder aankondiging of kennisgeving. Je vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan deze pagina. Wij raden je dan ook aan om de nieuwste versie van deze privacy policy regelmatig te raadplegen. Door onze diensten te blijven gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, ga je akkoord met de herziene privacy policy.


 1. HOE KAN JE CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Voor vragen of het indienen van verzoeken m.b.t. jouw persoonsgegevens kan dit (zie ook punt 5):

 • bij jouw vertrouwd verkooppunt;
 • via de contactinfo op deze website;
 • via privacy@goed.be.

 Voor meer specifieke vragen in verband met GDPR kan je ook steeds contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming ('Data Protection Officer'):

op het volgende e-mailadres:

dpo@goed.be;

of per post:

Goed Hulpmiddelen CVSO / Goed Farma CVSO,
t.a.v. DPO,
Antwerpsesteenweg 263
2800 Mechelen

Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Voor meer informatie over jouw rechten en over hoe je een klacht kan indienen bij de GBA, verwijzen wij je naar de volgende website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.


 • gratis verzending vanaf €40 met bpost
 • gratis afhaling in Goed-vestiging
hulp nodig?

ons team is bereikbaar:
elke weekdag tussen 09.00 – 17.30
op zaterdag tussen 09.00 – 13.00

Payment icon - Bancontact
Payment icon - MasterCard
Payment icon - Visa
Payment icon - Maestro
Payment icon - ING
Payment icon - KBC
Payment icon - Belfius